Typmening Grammatik Övningar Facit
1
He was a Civil Servant. (statstjänsteman) Obestämd artikel före yrke, sysselsättning, nationalitet. Han var skräddare. Hon är tandläkare. Han har blivit författare. He was a tailor. She is a dentist. He has become an author.
2
He read them on the air himself. När ett reflexivt pronomen är betonat betyder det "själv". Ex. She told me the news herself.

Obetonat betyder det mig, dig, sig, oss, er.
Ex: They defended themselves.
Jag kan köra bilen själv. Roy såg det inte själv. Hon skulle själv vilja berätta det för dig. Vi hörde det själva. Barnen kunde inte förstå allting själva. I can drive the car myself. Roy didn't see it himself. She would like to tell you herself. We heard it ourselves. The children couldn' t understand everything themselves.
3
He called himself A. J. Alan. Peflexiva pronomen
myself, yourself, himself, herself, itself
ourselves, yourselves, themselves
Skadade du dig? Ja, jag skar mig med min kniv. Pojken frågade sig om han hade rätt. Ann tvättade sig. Barnet försvarade sig mot hunden. Roade ni er, pojkar? - Ja, vi roade oss väldigt mycket. De roade sig också. Did you hurt yourself? Yes, I cut myself with my knife. The boy asked himself if he was right. Ann washed herself. The child defended itself against the dog. Did you enjou yourselves, boys? -Yes, we enjoyed ourselves very much. They enjoyed themselves too.
4
This story too was written to be read out loud by the author himself. Passivum uttrycks med be + perfekt particip
Pres: The story is read by the author.
Imp: The story was read by the author.
Perf: The story has been read by the author.
Pluskvam: The story had been read by the author.
Futurum: The story will be read by the author.
Brighton besöks av många turister. Amerika upptäcktes av Columbus 1492. Shakespeare har lästs och beundrats av hela världen. Tjuvarna hade fångats av polisen. Mötet skall öppnas av presidenten. En sådan historia skull inte tros av någon. Brighton is visited by many tourists. America was discovered by Columbus in 1492. Shakespeare has been read and admired by the whole (all the) world. The thieves had been caught by the police. The meeting will be opened by the President. Such a story wouldn't be believed by anyone (anybody).
5
He also uses understatements, but this only makes his story even more amusing. Adjektivets komparation:
large - larger - the largest (Enstaviga. Tvåstaviga som slutar på -y, -er, -ow, -le, -ure)
beautiful - more b. - the most b. (Tvåstaviga och längre)
good-better-the best; bad (ill)-worse-the worst


6
He taught us cricket and rugger, and how to behave, and (I believe) one or two other things. Frågeord + to-infinitiv motsvaras av svensk bisats.
what
where + to-infinitiv
how
I don't know what to do. Jag vet inte vad jag ska göra.
Please tell me where to get off! Var snäll och säg var jag ska stiga av.
Talade herr Walker om för dig vart du skulle gå? Ja, men jag vet inte hur jag ska komma dit. Did Mr Walker tell you where to go? Yes, but I don't know how to get there.
7
He didn't make us walk two and two on Sunday afternoons. Let, make och had better följs av ren infinitiv. (dvs infinitiv där to saknas.)
Efter passiv av "make" måste dock to-infinitiv användas.
ex: We were made to feel welcome.
Vad fick dig att stanna utomlands? Doktorn fick patienten att ta en veckas semester. Det är bäst att du går nu. What made you stay abroad? The doctor made the patient take a week's holiday. You had better go now.
8
This was a pity as he was one of my best friends. Substantiv som kan sättas i plural har obestämd artikel.
Dessutom i uttrycken: a temperature, a cough, a sore throat, a cold, a pain in her foot.
Samt: It's a pity, on an average, as a rule, at a distance, in a hurry, take a seat, in a loud voice, make a noise.


9
Old Mercer expected us to set an example. Infinitiv:
order
expect
want + objekt + to-infinitiv Motsvarar svensk att-sats
ask
tell

We wanted them to answer. Vi ville att de skulle svara.
Piloten befallde passagerarna att sätta på säkerhetsbältena. En gammal dam bad flygvärdinnan att hjälpa henne. Vad önskade du att han skulle göra? The piolot ordered the passengers to fasten (put on) their safety-belts (seat-belts). An old lady asked the air-hostess (stewardess) to help her. What did you want him to do?
10
There was a really awful inkstand, I remember, and I had to give it to her as he was too shy. Vara tvungen, måste:

infinitiv presens imperfekt perfekt particip
have to must had to had to

vara tvungen måste= måste= måst,
är tvungen var tvungen varit tvungen
Måste ni resa nu? Han måste stiga upp tidigt varje morgon, när han var i London. Vi är ledsna att vara tvungna att ge oss av redan. Hur länge har du varit tvungen att stiga upp så tidigt? Must you go now? He had to get up early every morning, when he was in London. We are sorry that we have to leave (set off) already. How long have you had to get up that early?
11
They say women understand these things. Oregelbunden pluralbildning
foot - feet, goose - geese, man - men, mouse - mice, tooth - teeth, woman - women.
Policeman - policemen, Englishman - Englishmen, OBS! German - Germans
Child-children
sheep - sheep, deer - deer, fish - fish, Japanese - Japanese, Chinese - Chinese, aircraft - aircraft, hovercraft - hovercraft.
Skriv i singular och plural:
man mus tysk
kvinna barn får
fot oxe flygplan
gås fransman japan
tand engelsman
foot - feet, goose - geese, man - men, mouse - mice, tooth - teeth, woman - women.
Policeman - policemen, Englishman - Englishmen, OBS! German - Germans
Child-children
sheep - sheep, deer - deer, fish - fish, Japanese - Japanese, Chinese - Chinese, aircraft - aircraft, hovercraft - hovercraft.
12
However, after dinner someone went down to Wottie's for an ice and came running back with the news that she had disappeared. Singulara substantiv:
money, advice, business, furniture, information, news, homework, income. (Dessa kan inte föregås av obest.art.)
Många råd, många nyheter etc. översätts med a great deal of eller a lot of.
En möbel, en läxa etc. översätts med a bit of eller a piece of.
Knowledge är singular, men kan föregås av obest.art.
Herr Morgans inkomster är inte stora. Gregs kunskaper i franska är inte särskilt stora, men han har goda kunskaper i engelska. Fick du många råd? Ja, jag fick åtminstone ett gott råd. Var köpte du dina möbler? Jag köpte dem i London. Var nyheterna goda? Nej, det var de inte. Var är dina pengar? De är i min ficka. Herr Webb gav oss en intressant upplysning. Mr Morgan's income is not large. Greg's knowledge of French is not very great, but he has a great knowledge of English. Did you get a lot of advice? Yes, I got at least one piece og good advice. Where did you buy your furniture? I bought it in London. Was the news good? No, it wasn't. Where is your money? It's in my pocket. Mr Webb gave us an interesting piece of information.
13
We found Wottie's mother crying hysterically. Adjektiv: bestämningar till substantiv och pronomen.
Adverb: bestämningar till verb, adverb och adjektiv.
slutar på -ly i engelskan.

Vissa ord används både som adjektiv och adverb.
fast, hard, cheap, straight, early, daily.
De lever ett lyckligt liv. De lever lyckligt. Huset var vackert beläget. Huset har ett vackert läge. They lead a happy life. They live happily. The house was beautifully situated. The house has a beautiful situation.
14
Wottie never came back. Obestämda tidsadverb som never, often, sometimes, rarely, always, usually, ever, generally, placeras före verbet i presens och imperfekt.
He always went to the cinema.
Men dessa tidsadverb placeras efter verbet be även i presens och imperfekt. He is never at home.
Herr Simpson går ofta på bio. Hans fru går vanligen med honom. Anderssons tillbringar aldrig somrarna i Sverige. De reser alltid utomlands. James spelar i allmänhet golf en gång i veckan. Jag har sällan tid att spela. Familjen Ward har ofta bett mig att komma och hälsa på dem, men jag har aldrig haft något tillfälle. Eva undrade om hon någonsin skulle se sin vän igen. Våra vänner kommer säkert att hjälpa oss. Mr Simpson often goes to the cinema (pictures, movies). His wife usually goes with him. The Andersons never spend the summers in Sweden. They always go abroad. James generally plays golf once a week. I seldom have time to play. The Wards have often asked me to come and see them, but I have never had a chance. Eve wondered if she would ever see her friend again. Our friends will certainly help us.
15
First, you should know that Mrs Mercer, our headmaster's wife, was a very nice woman. Bör och borde
should eller ought to


16
I have always been surprised that any of them ever came twice. I betydelsen vilken som helst, vad som helst används any även i jakande satser. Vem som helst kan göra det. Du kan låna vilken bok som helst. De berättade vad som helst för oss. Anyone can do it. You can borrow any book. They told us anything.
17
Those who slept with their mouths open were fed with bits of soap. Those who betyder de som, dem som.
Ett personligt pronomen får inte stå framför who.

I singular(han som, hon som, den som) kan man använda the one who.
Är du en av dem som var inbjudna? De som kom först fick de bästa platserna. Are you one of those who were invited? Those who came first got the best seats.
18
Those who slept with their mouths open were fed with bits of soap. Possessiva pronomen framför ord för kroppsdelar, klädesplagg och viktiga tillhörigheter. Hon slöt ögonen. Pojkarna borstade tänderna. Jag måste tvätta händerna. Han bröt armen. She closed her eyes. The boys brushed their teeth. I must wash my hands. He broke his arm.
19
Those who slept with their mouths open were fed with bits of soap. Passivum uttrycks med be + perfekt particip
Pres: The story is read by the author.
Imp: The story was read by the author.
Perf: The story has been read by the author.
Pluskvam: The story had been read by the author.
Futurum: The story will be read by the author.
Brighton besöks av många turister. Amerika upptäcktes av Columbus 1492. Shakespeare har lästs och beundrats av hela världen. Tjuvarna hade fångats av polisen. Mötet skall öppnas av presidenten. En sådan historia skull inte tros av någon. Brighton is visited by many tourists. America was discovered by Columbus in 1492. Shakespeare has been read and admired by the whole (all the) world. The thieves had been caught by the police. The meeting will be opened by the President. Such a story wouldn't be believed by anyone (anybody).
20
In fact, they were made to feel completely welcome. Verb som inte följs av reflexivt pronomen i engelska. Motsvarande svenska verb har reflexivt pronomen.
Behave, feel, hide, learn, marry, move, expect, change, lean, turn, lie down, stand up, sit down.
Den gamle herrn kände sig trött, så han satte sig. Rör dig inte, sade Douglas. Vad väntar du dig av resan? Jag hoppas att jag ska lära mig att tala spanska bättre. Gordon har förändrat sig sedan han gifte sig. The old gentleman felt tired so he sat down. Don't move said Douglas. What do you expect from the journey? I hope I'll (I shall/will/) learn to speak Spanish better. Gordon has changed since he married.
21
he thought so "Det" översätts med so efter verben
think, believe, hope, say.
Är han hemma? Ja, jag hoppas det. Bor Bob i Amerika? Ja, jag tror det. Kommer han att resa? Ja, jag antar det. Is he at home? Yes, I hope so. Does Bob live in America? Yes, I think so. Will he go? Yes I suppose so.
22
Acroyd suggested that we could try and hire a tandem. Tema på kunna:
infinitiv presens imperfekt perfekt particip
be able to can could been able to
Hur länge har du kunnat gå på händerna? Jag skulle vilja kunna spela piano. Han hade inte kunnat hålla sitt löfte. Jag hoppas någon ska kunna hjälpa mig. How long have you been able to walk on your hands? I would like to be able to play the piano. He hadn't been able to keep his promise. I hope someone will be able to help me.
23
I hadn't any money. Some i jakande satser
Any i nekande satser och i frågor.
without, hardly, doubt och komparativ+than ger nekande betyd.
I jakande satser: one of (någon av), some of (några av)
I frågor där man erbjuder något eller ber artigt om något: some
Anybody can do it. I betydelsen "vilken som helst" kan any användas även i jakande satser.
Känner herr Wood några engelsmän? Finns det något kaffe kvar? Jag frågade Philip, om han hade läst något av Shakespears skådespel. Talar någon av er franska? Det fanns knappast något kaffe kvar. Har någon stuli herr Griffins bil? Hade något intressant hänt? Jag känner inte någon i den här staden. Jag förstår inte någonting. Does Mr Wood know any Englishmen? Is there any coffee left? I asked Philip if he had read any of Shakespeare's plays. Does any of you speak French? There was hardly any coffee left. Has anybody stolen Mr Griffin's car? Had anything interesting happened? I don't know anybody in this town yet. I don't understand anything.
24
We weren't at all certain of getting this tandem. Preposition + ing-form Patienten blev trött på att vänta, så han gav sig av utan att träffa doktorn. Herr Heart hade lyckats skaffa en biljett till cupfinalen, men i stället för att gå själv, gav han sin biljett till sin son. The patient got tired of waiting so he left (set off) without seeing the doctor. Mr heart had succeeded in getting a ticket for the Cup Final, but instead if going (there) himself he gave his ticket to his son.
25
We got a fairly large pork pie but we couldn't get any élairs to go with it because Wottie herself was dead, and so on. När ett reflexivt pronomen är betonat betyder det "själv". Ex. She told me the news herself.

Obetonat betyder det mig, dig, sig, oss, er.
Ex: They defended themselves.
Jag kan köra bilen själv. Roy såg det inte själv. Hon skulle själv vilja berätta det för dig. Vi hörde det själva. Barnen kunde inte förstå allting själva. I can drive the car myself. Roy didn't see it himself. She would like to tell you herself. We heard it ourselves. The children couldn' t understand everything themselves.
26
We bought half a chocolate cake for our second course. all, half, both och double står före bestämd artikel.
half står även före obestämd artikel.


27
We bought four bottles of ginger beer. Of används efter substantiv som anger mängd och antal. (glass, cup, number osv.)
a glass of water, two cups of tea, a bottle of juice, five packets of cigarettes, a large number of people.


28
Then we wheeled the tandem out of the village and began to learn how to ride it. Frågeord + to-infinitiv motsvaras av svensk bisats.
what
where + to-infinitiv
how
I don't know what to do. Jag vet inte vad jag ska göra.
Please tell me where to get off! Var snäll och säg var jag ska stiga av.
Talade herr Walker om för dig vart du skulle gå? Ja, men jag vet inte hur jag ska komma dit. Did Mr Walker tell you where to go? Yes, but I don't know how to get there.
29
Ackroyd wanted the front seat (he had paid for it) so I held the machine while he got on. Konjunktioner (inleder bisats).
While, medan, under det att. While anger tid.
Medan herr och fru Morton var utomlands, bodde deras barn hos en moster. While Mr and Mrs Morton were abroad, their children were staying with an aunt.
30
Well, we picked ourselves up, brushed each other off and got on again. Reflexiva pronomen
myself, yourself, himself, herself, itself
ourselves, yourselves, themselves
Skadade du dig? Ja, jag skar mig med min kniv. Pojken frågade sig om han hade rätt. Ann tvättade sig. Barnet försvarade sig mot hunden. Roade ni er, pojkar? - Ja, vi roade oss väldigt mycket. De roade sig också. Did you hurt yourself? Yes, I cut myself with my knife. The boy asked himself if he was right. Ann washed herself. The child defended itself against the dog. Did you enjou yourselves, boys? -Yes, we enjoyed ourselves very much. They enjoyed themselves too.
31
After all, you can't expect to be able to ride a tandem at your first attempt. Verb som inte följs av reflexivt pronomen i engelska. Motsvarande svenska verb har reflexivt pronomen.
Behave, feel, hide, learn, marry, move, expect, change, lean, turn, lie down, stand up, sit down.
Den gamle herrn kände sig trött, så han satte sig. Rör dig inte, sade Douglas. Vad väntar du dig av resan? Jag hoppas att jag ska lära mig att tala spanska bättre. Gordon har förändrat sig sedan han gifte sig. The old gentleman felt tired so he sat down. Don't move said Douglas. What do you expect from the journey? I hope I'll (I shall/will/) learn to speak Spanish better. Gordon has changed since he married.
32
After all, you can't expect to be able to ride a tandem at your first attempt. Tema på kunna:
infinitiv presens imperfekt perfekt particip
be able to can could been able to
Hur länge har du kunnat gå på händerna? Jag skulle vilja kunna spela piano. Han hade inte kunnat hålla sitt löfte. Jag hoppas någon ska kunna hjälpa mig. How long have you been able to walk on your hands? I would like to be able to play the piano. He hadn't been able to keep his promise. I hope someone will be able to help me.
33
But we continued to crash again and again into the righthand hedge without any sign of improvement. Some i jakande satser
Any i nekande satser och i frågor.
without, hardly, doubt och komparativ+than ger nekande betyd.
I jakande satser: one of (någon av), some of (några av)
I frågor där man erbjuder något eller ber artigt om något: some
Anybody can do it. I betydelsen "vilken som helst" kan any användas även i jakande satser.
Känner herr Wood några engelsmän? Finns det något kaffe kvar? Jag frågade Philip, om han hade läst något av Shakespears skådespel. Talar någon av er franska? Det fanns knappast något kaffe kvar. Har någon stuli herr Griffins bil? Hade något intressant hänt? Jag känner inte någon i den här staden. Jag förstår inte någonting. Does Mr Wood know any Englishmen? Is there any coffee left? I asked Philip if he had read any of Shakespeare's plays. Does any of you speak French? There was hardly any coffee left. Has anybody stolen Mr Griffin's car? Had anything interesting happened? I don't know anybody in this town yet. I don't understand anything.
34
I said he obviously couldn't and he'd better let me try while the front wheel was still round. Let, make och had better följs av ren infinitiv. (dvs infinitiv där to saknas.)
Efter passiv av "make" måste dock to-infinitiv användas.
ex: We were made to feel welcome.
Är det inte bäst att vi startar nu? Det är bäst att vi inte öppnar dörren. Hadn't we better start now? We had better not open the door.
35
We changed places. Pluralbildning
We changed places. Where do I change trains? They changed planes. John made friends with Henry.
They shook their heads.
Det är frågan om mer än en plats, ett tåg osv. Här har engelskan plural.
Hur många människor förlorade livet? De bytte tåg i Oxford. Svenskar skakar hand oftare än engelsmän. Skulle du ha något emot att byta plats med mig? How many people lost their lives? They changed trains in Oxford. Swedes shake hands more often than Englishmen. Would you mind changing places with me?
36
Just as we were about to get on again, I noticed that the string of the pork pie parcel had somehow become looped round the handlebar so that it couldn't be turned to the left at all. Skall Skulle
will (ren futurum)
be going to (be about to) was going to (snart,tänker)
be to +inf was to + inf (best i förväg)
would (ind.anf; före if-sats)
should should (bör, borde)
Hans sonson borde inte säga något om det. Vi skulle besöka dem, om de inte bodde så långt borta. Vad ska ni göra i London? Varje familj kommer att få ett brev från skolan. De skulle träffas på hotellet.
Du ska alltid försöka tala sanning. De hoppades, att polisen skulle hjälpa dem.
His grandson shouldn't say anything about it. We would visit them, if they didn't live that far away. What are you going to do in London? Every family will get a letter from school. They were to meet at the hotel. You should always try to tell the truth. They hoped (that) the police would help them.
37
Just as we were about to get on again, I noticed that the string of the pork pie parcel had somehow become looped round the handlebar so that it couldn't be turned to the left at all. Om "ägaren" är en sak används of-genitiv.
Om "ägaren" är en person eller ett djur används apostrofgenitiv. Apostrofgenitiv även i geografiska uttryck och vid många kollektiver samt tids- och måttsuttryck.
Lastbilens förare hade somnat. Jag har glömt bokens namn. Var är hundens mat? Flickornas mamma hade åkt och handlat. The driver of the lorry had fallen asleep. I have forgotten the title of the book. Where is the dog's food? The girls' mother had gone shopping.
38
Just as we were about to get on again, I noticed that the string of the pork pie parcel had somehow become looped round the handlebar so that it couldn't be turned to the left at all. Bestämd artikel före
same, wrong, right, left, following, next, opposite.
Om du går till höger, kommer du till stationen, men om du går till vänster, kommer du till kyrkan. If you go to the right, you will get to the station, but if you walk to the left, you will get to the church.
39
I unlooped it without saying anything to Ackroyd as he would only have wanted to sit in the front again. Preposition + ing-form Patienten blev trött på att vänta, så han gav sig av utan att träffa doktorn. Herr Heart hade lyckats skaffa en biljett till cupfinalen, men i stället för att gå själv, gav han sin biljett till sin son. The patient got tired of waiting so he left (set off) without seeing the doctor. Mr heart had succeeded in getting a ticket for the Cup Final, but instead if going (there) himself he gave his ticket to his son.
40
I don't want to boast of course, but we did get along quite well particularly on the straight bits of road. Do-omskrivning:
I frågor, nekande meningar, betonade uttryck och påhängsfrågor.
Endast i presens och imperfekt. Huvudverbet alltid i grundform.
Inte vid hjälpverb som be, can, must, will.

Presens do does (he, she, it)
Imperfekt did

Alla såg verkligen faran till sist. Jag hoppas verkligen att du ska bli frisk snart igen. Everybody did see the danger at last. I do hope you will be well soon again.
41
At last we arrived at Blane's Hill Quarry and sat down on thw edge to enjoy ourselves. Reflexiva pronomen
myself, yourself, himself, herself, itself
ourselves, yourselves, themselves
Skadade du dig? Ja, jag skar mig med min kniv. Pojken frågade sig om han hade rätt. Ann tvättade sig. Barnet försvarade sig mot hunden. Roade ni er, pojkar? - Ja, vi roade oss väldigt mycket. De roade sig också. Did you hurt yourself? Yes, I cut myself with my knife. The boy asked himself if he was right. Ann washed herself. The child defended itself against the dog. Did you enjou yourselves, boys? -Yes, we enjoyed ourselves very much. They enjoyed themselves too.
42
However, we soon felt better and began to look for a good place to put the empty ginger beer bottles. Verb som inte följs av reflexivt pronomen i engelska. Motsvarande svenska verb har reflexivt pronomen.
Behave, feel, hide, learn, marry, move, expect, change, lean, turn, lie down, stand up, sit down.
Den gamle herrn kände sig trött, så han satte sig. Rör dig inte, sade Douglas. Vad väntar du dig av resan? Jag hoppas att jag ska lära mig att tala spanska bättre. Gordon har förändrat sig sedan han gifte sig. The old gentleman felt tired so he sat down. Don't move said Douglas. What do you expect from the journey? I hope I'll (I shall/will/) learn to speak Spanish better. Gordon has changed since he married.
43
Well, you know how it is when someone dares you to do something. Some i jakande satser
Any i nekande satser och i frågor.
without, hardly, doubt och komparativ+than ger nekande betyd.
I jakande satser: one of (någon av), some of (några av)
I frågor där man erbjuder något eller ber artigt om något: some
Anybody can do it. I betydelsen "vilken som helst" kan any användas även i jakande satser.
Branen såg några tigrar på Zoo. En del människor gillar jazz, andra gör det inte. Jag bad honom komma någon annan gång. Någon har stulit herr Griffins nya bil. Det är någonting underligt med den här historien, något jag inte förstår. The children saw som tigers at the Zoo. Some people like jazz, others don't. I asked him to come some other time. Someone has stolen Mr Griffin's new car. There is something strange about this story, something I don't understand.
44
Of course we didn't hurt anyone, as it was a sort of store-shed. Some i jakande satser
Any i nekande satser och i frågor.
without, hardly, doubt och komparativ+than ger nekande betyd.
I jakande satser: one of (någon av), some of (några av)
I frågor där man erbjuder något eller ber artigt om något: some
Anybody can do it. I betydelsen "vilken som helst" kan any användas även i jakande satser.
Känner herr Wood några engelsmän? Finns det något kaffe kvar? Jag frågade Philip, om han hade läst något av Shakespears skådespel. Talar någon av er franska? Det fanns knappast något kaffe kvar. Har någon stuli herr Griffins bil? Hade något intressant hänt? Jag känner inte någon i den här staden. Jag förstår inte någonting. Does Mr Wood know any Englishmen? Is there any coffee left? I asked Philip if he had read any of Shakespeare's plays. Does any of you speak French? There was hardly any coffee left. Has anybody stolen Mr Griffin's car? Had anything interesting happened? I don't know anybody in this town yet. I don't understand anything.
45
But we found out later that they kept dynamite there for blasting the quarry. Preposition + ing-form Patienten blev trött på att vänta, så han gav sig av utan att träffa doktorn. Herr Heart hade lyckats skaffa en biljett till cupfinalen, men i stället för att gå själv, gav han sin biljett till sin son. The patient got tired of waiting so he left (set off) without seeing the doctor. Mr heart had succeeded in getting a ticket for the Cup Final, but instead if going (there) himself he gave his ticket to his son.
46
It was his own fault as he was reaching for something still larger to throw. Still och yet betyder båda ännu.
Yet används efter not.

He is still in America.
He has not yet returned.
I dag är det ännu varmare än i går. Today it is still hotter than yesterday. /even hotter/
47
The hole was so narrow we had to go in one behind the other. Vara tvungen, måste:
infinitiv presens imperfekt perfekt particip
have to must had to had to

vara tvungen måste= måste= måst,
är tvungen var tvungen varit tvungen
Måste ni resa nu? Han måste stiga upp tidigt varje morgon, när han var i London. Vi är ledsna att vara tvungna att ge oss av redan. Hur länge har du varit tvungen att stiga upp så tidigt? Must you go now? He had to get up early every morning, when he was in London. We are sorry that we have to leave (set off) already. How long have you had to get up that early?
47
I don't remember how we got back to the tandem but I do know we rode it across a cornfield without falling off. Come och get betyder båda komma.
Get i riktning från den talande.
Come i riktning till den talande.
Hur ofta kommer din brorsdotter och hälsar på dig? Hon kommer en gång i veckan. Hur kommer jag till stationen? Det bästa sättet att komma dit är att ta buss nummer 10. How often does your niece come and see you? She comes once a week. How do I get to the station? The best way to get there is to take bus number 10.
49
I don't remember how we got back to the tandem but I do know we rode it across a cornfield without falling off. Do-omskrivning:
I frågor, nekande meningar, betonade uttryck och påhängsfrågor.
Endast i presens och imperfekt. Huvudverbet alltid i grundform.
Inte vid hjälpverb som be, can, must, will.

Presens do does (he, she, it)
Imperfekt did50
I don't remember how we got back to the tandem but I do know we rode it across a cornfield without falling off. Preposition + ing-form Patienten blev trött på att vänta, så han gav sig av utan att träffa doktorn. Herr Heart hade lyckats skaffa en biljett till cupfinalen, men i stället för att gå själv, gav han sin biljett till sin son. The patient got tired of waiting so he left (set off) without seeing the doctor. Mr heart had succeeded in getting a ticket for the Cup Final, but instead if going (there) himself he gave his ticket to his son.
51
But we were so afraid of what might happen to us for going to the quarry at all and for throwing a stone through the roof of the shed that we decided to keep quiet. Motsvarighet till svensk preposition+infinitiv eller
svensk preposition+att-sats
(Engelskan kan inte ha preposition framför inf. eller att-sats)
Jag glädjer mig åt att få träffa er. (prep+att-sata)
Hon var pigg på att dansa. (prep+infinitiv)
I'm looking forwarad to meeting you. Eng. kan använda prep+
She was keen on dancing. ing-form.
Vi tackade honom för att han kom. Polisen anhöll de båda männen för att ha stulit en bil. We thanked him for coming. The police arrested the two men for stealing a car.
52
Strangely enough, we were never found out. En engelsk passiv sats utan agent motsvaras ofta av en svensk aktiv sats med "man" som subjekt.
He was expected to do it. Man väntade sig att han skulle göra det.
Man bad mig göra det. I was asked to do it.
53
He woundered if my wife and I would go down as he had been elected president or something. Ett svenskt verb med prepositionsfras motsvaras ibland av ett engelskt verb med objekt.
Hans resonemang imponerade på mig. His argument impressed me.
Hon gifte sig med en amerikan. She married an American.
Han döptes till John. He was christened John.
Han valdes till president. He was elected president.
Pojken döptes till Robert. Alice gifte sig med en amerikansk officer. Människorna njöt av solskenet. The boy was christened Robert. Alice married an American officer. The people enjoyed the sunshine.
54
But that's the wounderful thing about a quarry - you can't pull it down. Engelskan måste i regel ha ett substantiv efter adjektivet, där svenskan har ett substantiverat adjektiv.
Den gamle bor hos sin dotter. The old man lives with his daughter.
Han är den ende jag känner här. He is the only person I know here.
Finns det inga ungdomar i den här byn? frågade den gamle. Nej, det finns bara gamla kvar, svarade han. Det första vi gjorde var att hjälpa den sjuka. Aren't there any young people in this village? asked the old man. No, there are only old people left, he answered. The first thing we did was to help the sick woman.
55
But I didn't have a chance of going near the place just then. Preposition + ing-form Patienten blev trött på att vänta, så han gav sig av utan att träffa doktorn. Herr Heart hade lyckats skaffa en biljett till cupfinalen, men i stället för att gå själv, gav han sin biljett till sin son. The patient got tired of waiting so he left (set off) without seeing the doctor. Mr heart had succeeded in getting a ticket for the Cup Final, but instead if going (there) himself he gave his ticket to his son.