Jerry Andersson

 

Läsårstider

Telefonnummer
Skolan
Borås kommun
Telefonkatalogen
Gula sidorna

Webmail
Portalen

Mottagningstider
Busstider
Karta

Startsida
Bodaskolan, Borås

Betygskriterier i engelska för åk 9  
Godkänd Kommentarer:
Eleven skall Eleven har nått det här målet när han/hon
förstå tydigt, även något regionalt färgat, tal i instruktioner, berättelser och beskrivningar som rör kända förhållanden. förstår lärobokens hörövningar.
kunna delta aktivt i samtal kring kända ämnen och med hjälp av olika strategier bidra till att kommunikationen fungerar. samtalar någorlunda ledigt på engelska med sina klasskamrater
kunna muntligt och skriftligt berätta om något som hon eller han sett, hört, upplevt eller läst samt kunna uttrycka en uppfattning och kunna argumentera för den. kan skriva egna texter på minst 200 ord, samt brev och meddelanden.
kunna läsa och tillgodogöra sig innehållet i enklare skönlitterära och andra berättande, beskrivande och argumenterande texter som behandlar kända ämnesområden. kan läsa och förstå innehållet i lärobokens olika texter samt läsa och redovisa böcker på 1100 - 1200 ords nivå.
ha kunskaper om vardagsliv, samhälle och kulturtraditioner i några länder där engelska har en central ställning.
 
känner till en del av de förhållanden i engelsktalande länder som omtalas i textböckerna.
  kan använda ordbok och grammatik.
tar ansvar för sin egen språkinl
ärni
   
Väl godkänd   
Eleven

tillgodogör sig, sammanfattar och kommenterar innehållet i tydligt talat språk från olika språkområden.

använder strategier som t. ex. omformuleringar och förklaringar för att överbrygga språkliga problem.

talar tydligt och med sammanhang samt anpassar sitt språk till några olika situationer.

läser, tillägnar sig och kommenterar lättlästa texter, både sådana på sakprosa och skönlitteratur.

skriver varierat och med sammanhang samt kommunicerar skriftligt vid informationsutbyte och sociala

kontakter, ställer och besvarar frågor och anpassar sitt språk till några olika mottagare.
Mycket väl godkänd  
Eleven

tillgodogör sig, sammanfattar och kommenterar både helhet och detaljer i tydligt talat språk.

medverkar i olika samtalssituationer och löser språkliga problem på ett effektivt sätt.

talar tydligt med språkligt flyt, variation och sammanhang.

tillgodogör sig innehållet i texter av varierande längd, kommenterar dem och drar slutsatser.

uttrycker sig varierat i skrift och anpassar framställningen till några olika syften och mottagare.