Röda Rummet

August Strindberg

 

 

FöRSTA KAPITLET

 

Stockholm i fågelperspektiv.

 

Det var en afton i början av maj. Den lilla trädgården på Mosebacke hade

ännu icke blivit öppnad för allmänheten och rabatterna voro ej uppgrävda;

snödropparne hade arbetat sig upp genom fjolårets lövsamlingar och höllo

just på att sluta sin korta verksamhet för att lämna plats åt de ömtåligare

saffransblommorna, vilka tagit skydd under ett ofruktsamt päronträd;

syrenerna väntade på sydlig vind för att få gå i blom, men lindarne bjödo

ännu kärleksfilter i sina obrustna knoppar åt bofinkarne, som börjat bygga

sina lavklädda bon mellan stam och gren; ännu hade ingen mänskofot trampat

sandgångarne sedan sista vinterns snö gått bort och därför levdes ett

obesvärat liv därinne av både djur och blommor. Gråsparvarne höllo på att

samla upp skräp, som de sedan gömde under takpannorna på navigationsskolans

hus; de drogos om spillror av rakethylsor från sista höstfyrverkeriet, de

plockade halmen från unga träd som året förut sluppit ur skolan på Rosendal

- och allting sågo de! De hittade barège-lappar i bersåer och kunde mellan

stickorna på en bänkfot draga fram hårtappar efter hundar, som icke slagits

där sedan Josefinadagen i fjor. Där var ett liv och ett kiv.

 

Men solen stod över Liljeholmen och sköt hela kvastar av strålar mot öster;

de gingo genom rökarne från Bergsund, de ilade fram över Riddarfjärden,

klättrade upp till korset på Riddarholmskyrkan, kastade sig över till

Tyskans branta tak, lekte med vimplarne på Skeppsbrobåtarne, illuminerade i

fönstren på Stora Sjötullen, eklärerade Lidingöskogarne och tonade bort i

ett rosenfärgat moln, långt, långt ut i fjärran, där havet ligger. Och

därifrån kom vinden, och han gjorde samma färd tillbaka, genom Vaxholm,

förbi fästningen, förbi Sjötulln, utmed Siklaön, gick in bakom Hästholmen

och tittade på sommarnöjena; ut igen, fortsatte och kom in i Danviken, blev

skrämd och rusade av utmed södra stranden, kände lukten av kol, tjära och

tran, törnade mot Stadsgården, for uppför Mosebacke, in i trädgården och

slog emot en vägg. I detsamma öppnades väggen av en piga, som just rivit

bort klistringen på innanfönstren; ett förfärligt os av stekflott,

ölskvättar, granris och sågspån störtade ut och fördes långt bort av vinden,

som nu medan köksan drog in den friska luften genom näsan, passade på att

gripa fönstervadden som var beströdd med paljetter och berberisbär och

törnrosblad, och började en ringdans utefter gångarne, i vilken snart

gråsparvarne och bofinkarne deltogo, då de sålunda sågo sina

bosättningsbekymmer till stor del undanröjda.

 

Emellertid fortsatte köksan sitt arbete med innanfönsterna och inom några

minuter hade dörren från källarsalen till verandan blivit öppnad och ut i

trädgården trädde en ung herre, enkelt men fint klädd. Hans ansikte

företedde intet ovanligt, men där låg en sorg och en ofrid i hans blickar,

som dock försvunno då han, utkommen från den trånga källarsalen, möttes av

den öppna horisonten. Han vände sig mot vindsidan, knäppte upp överrocken

och tog några fulla andetag, vilka tycktes lätta hans bröstkorg och sinne.

Därpå började han vandra fram och åter utmed barriären, som skiljer

trädgården från branterna åt sjön.

 

Långt nere under honom bullrade den nyvaknade staden; ångvinscharne snurrade

nere i Stadsgårdshamnen, järnstängerna skramlade i järnvågen, slussvaktarnes

pipor visslade, ångbåtarne vid Skeppsbron ångade, Kungsbacksomnibussarne

hoppade skallrande fram på den kullriga stenläggningen; stoj och hojt i

fiskargången, segel och flaggor som fladdrade ute på strömmen, måsarnes

skri, hornsignaler från Skeppsholmen, gevärsrop från Södermalmstorg,

arbetshjonens klapprande med träskorna på Glasbruksgatan, allt gjorde ett

intryck av liv och rörlighet, som tycktes väcka den unge herrens energi, ty

nu hade hans ansikte antagit ett uttryck av trots och levnadslust och

beslutsamhet och, då han lutade sig över barriären och såg ner på staden

under sina fötter, var det som om han betraktade en fiende; hans näsborrar

vidgades, hans ögon flammade och han lyfte sin knutna hand, som om han velat

utmana den stackars staden eller hota den.

 

Nu ringde det sju i Katrina, och Maria sekunderade med sin mjältsjuka

diskant, och Storkyrkan och Tyskan fyllde i med sina basar, och hela rymden

dallrade snart av ljudet från alla stadens sjuklockor; men när de tystnat,

den ena efter den andra, hördes ännu långt i fjärran den sista sjunga sin

fridfulla aftonsång; den hade en högre ton, en renare klang och ett

hastigare tempo än de andra - ty den har så! Han lyssnade och sökte utröna

varifrån ljudet kom, ty det syntes väcka minnen hos honom. Då blev hans min

så vek och hans ansikte uttryckte den smärta som ett barn erfar då det

känner sig vara lämnat ensamt. Och han var ensam, ty hans far och mor lågo

borta på Klara kyrkogård, därifrån klockan ännu hördes, och han var ett

barn, ty han trodde ännu på allt - både sant och sagor.

 

Klockan i Klara tystnade och han rycktes ur sina tankar genom ljudet av steg

på sandgången. Emot honom kom från verandan en liten man med stora

polisonger, glasögon, vilka tycktes snarare vara avsedda till skydd för

blickarne än för ögonen, en elak mun som alltid antog ett vänligt till och

med godmodigt uttryck, en halvkrossad hatt, snygg överrock med defekta

knappar, byxorna hissade på halv stång, gången både antydande säkerhet och

skygghet. Det var av hans svävande yttre omöjligt att bestämma

samhällsställning eller ålder. Han kunde lika väl tagas för en hantverkare

som en tjänsteman och han syntes vara mellan 29 och 45 år. Nu tycktes han

emellertid smickrad av den persons sällskap, som han gick till mötes, ty han

lyfte ovanligt högt den bågnande hatten och tog till sitt godmodigaste

leende.

 

- Häradshövdingen har väl inte väntat?

 

- Inte ett ögonblick; klockan slutade just att ringa sju. Jag tackar er för

att ni var god och kom, ty jag måste erkänna att detta möte är av största

vikt för mig; det gäller snart sagt min framtid, herr Struve.

 

- Hå kors!

 

Herr Struve klippte ett slag med ögonlocken, ty han hade endast väntat sig

ett toddyparti och var mycket litet angelägen om allvarliga samtal, varför

han också hade sina skäl.

 

- För att vi skola kunna tala bättre, fortfor häradshövdingen, så sitta vi

ute, om ni inte har något emot det, och dricka en toddy.

 

Herr Struve drog ut den högra polisongen, tryckte varsamt ner hatten och

tackade för bjudningen, men var orolig.

 

- För det första, måste jag bedja er icke vidare titulera mig häradshövding,

upptog den unge herren samtalet, ty det har jag aldrig varit, utan endast

extra ordinarie notarie, och detta senare har jag med i dag upphört att vara

och är endast Herr Falk.

 

- Vad för slag?

 

Herr Struve såg ut som om han förlorat en fin bekantskap, men förblev

godmodig.

 

- Ni som är en man med liberala idéer ...

 

Herr Struve försökte begära ordet för att utveckla sig, men Falk fortfor.

 

- I er egenskap av medarbetare i den frisinnade Rödluvan är det som jag sökt

er.

 

- För all del, jag är en så obetydlig medarbetare ...

 

- Jag har läst era ljungande artiklar i arbetarfrågan, och i alla andra

frågor som ligga oss om hjärtat. Vi räkna nu vårt Anno III, med romerska

siffror, ty det är nu tredje året som den nya representationen sammanträder

och vi skola snart se våra förhoppningar förverkligade. Jag har läst era

förträffliga biografier i Bondevännen över de ledande politiska männen,

männen från folket, som slutligen fått framföra vad de så länge burit tungt

på sina sinnen; ni är en framåtskridandets man och jag högaktar er!

 

Struve, vars blick slocknat i stället för att tändas vid det eldiga talet

mottog med nöje det åskledande anbudet och grep med iver ordet!

 

- Jag får säga, att det är med en verklig glädje jag hör ett erkännande från

en ung och, jag må säga det, utmärkt person som häradshövdingen, men å andra

sidan, varför skola vi tala om saker som äro av alltför allvarlig, för att

icke säga sorglig natur, här, då vi äro ute i naturens sköte, här på vårens

första dag, då allting står i sin knoppning och solen sprider sin värme i

hela naturen; låt oss vara sorglösa och dricka vårt glas i frid.

 

- Förlåt, men jag tror att jag är äldre student - och - vågar - kanske

därför föreslå ...

 

Falk vilken gått ut som en flinta för att söka stål kände att han huggit i

trä. Han mottog anbudet utan någon värme. Och där suto nu de nya bröderna

och hade intet att säga varann, annat än den missräkning som deras ansikten

sade.

 

- Jag nämnde nyss för bror, upptog Falk samtalet, att jag i dag brutit med

mitt förra och övergivit ämbetsmannabanan; nu vill jag blott tillägga att

jag ämnar bli litteratör!

 

- Litteratör! åh, kors, varför det då! Men det är ju synd.

 

- Det är icke synd; men nu har jag att fråga om bror vet vart jag skall gå

för att få något arbete!

 

- Hm! Det är verkligen svårt att säga. Det strömmar så mycket folk till från

alla håll. Men det ska du inte tänka på. Det är verkligen synd att du ska

avbryta; det är en svår bana den här litteratörsbanan!

 

Struve såg ut som om han skulle tycka att det var synd, men kunde icke dölja

en viss förnöjelse över att få en olyckskamrat.

 

- Men säg mig då, fortfor han, orsaken till att du lämnar en bana som ger

både ära och makt.

 

- ära, åt dem som hava tillvällat sig makten, och makten åt de hänsynslösa.

 

- åh, du pratar! Inte är det så farligt heller?

 

- Inte? Nå, så gärna som vi tala om något annat, så. Jag skall bara ge dig

en interiör ifrån ett av de sex verk, jag skrev in mig uti. De fem första

lämnade jag genast av den naturliga orsak att där inte fanns något arbete.

Varje gång jag kom upp och frågade om det fanns något att göra, så blev

svaret alltid: nej! och jag såg heller aldrig någon som gjorde något. Och

det, oaktat jag var i sådana anlitade verk som Kollegiet för

Brännvinsbränningen, Kansliet för Skatternas påläggande och

Generaldirektionen för ämbetsmännens Pensioner. Men när jag såg dessa massor

av tjänstemän som krälade på varandra, rann den tanken på mig, att det verk,

som skulle utbetala alla dessas löner dock måtte ha något att göra. Jag

skrev följaktligen in mig i Kollegiet för Utbetalandet av ämbetsmännens

löner.

 

- Var du i det verket, frågade Struve som började intresseras.

 

- Ja. Jag kan aldrig glömma det stora intryck, som min entré i detta

fullständigt och väl organiserade ämbetsverk gjorde på mig. Jag kom upp

klockan elva f.m. emedan verket vid den tiden skulle öppnas. I

vaktmästarrummet lågo två unga vaktmästare framstupa på ett bord och läste

Fäderneslandet.

 

- Fäderneslandet?

 

Struve som under föregående kastat socker åt gråsparvarne började spetsa

öronen.

 

- Ja! - Jag hälsade god morgon. En svag ormlik rörelse efter herrarnes

ryggar antydde att min hälsning mottogs utan avgjord motvilja; den ena

gjorde till och med en gest med högra stövelklacken, vilket skulle gälla för

ett handtag. Jag frågade om någon av herrarne var ledig att visa mig

lokalen. De förklarade sig förhindrade: de hade order att icke lämna

vaktrummet. Jag frågade om det icke fanns flere vaktmästare. Jo, det fanns

nog flera. Men - övervaktmästaren hade semester, förste Vaktmästaren hade

tjänstledighet, andre Vaktmästaren hade permission, den tredje var på

Posten, den fjärde var sjuk, den femte var efter dricksvatten, den sjätte

var på gården, »och där sitter han hela dan»; för övrigt »brukade aldrig

någon tjänsteman vara uppe förrän vid Ett-tiden». Därvid fick jag en vink om

det opassande i mitt tidiga, störande besök och en erinran om att

vaktmästarne även voro tjänstemän.

 

Sedan jag emellertid förklarat mitt beslut vara att taga ämbetsrummen i

sikte, för att därigenom få ett begrepp om arbetets fördelning i ett så

maktpåliggande och omfattande verk, fick jag den yngre av de två att följa

mig. Det var en storartad anblick som mötte, då han slog upp dörren och en

fil av sexton rum större och mindre lågo framför mina blickar. Här måtte väl

finnas arbete, tänkte jag, och kände att jag träffat på en lycklig idé.

Ljudet av sexton björkvedsbrasor, som flammade i sexton kakelugnar, gjorde

ett behagligt avbrott mot ställets ensamhet.

 

Struve som lyssnat allt uppmärksammare letade nu fram en blyertspenna mellan

västens tyg och foder och skrev 16 på sin vänstra manschett.

 

- 'Här är extraordinariernas rum', upplyste Vaktmästaren.

 

- 'Jaså! är det många extra här i verket?' frågade jag.

 

- 'åhja nog räcker de till.'

 

- 'Vad gör de då för slag?'

 

- 'De skriver, förstås, lite ...' - Han såg härvid så förtroendefull ut att

jag ansåg det vara tid att avbryta honom.

 

Sedan vi genomvandrat Kopisternas, Notariernas, Kanslisternas, Revisorns och

Revisionssekreterarens, Kontrollörens och Kontrollörsekreterarens,

Advokatfiskalens, Kammarförvantens, Arkivariens och Bibliotekariens,

Kamrerarens, Kassörens, Ombudsmannens, Protonotariens,

Protokollsekreterarens, Aktuariens, Registratorns, Expeditionssekreterarens,

Byråchefens och Expeditionschefens rum stannade vi omsider vid en dörr, på

vilken med förgyllda bokstäver stod skrivet: Presidenten. Jag ville öppna

dörren och stiga på, men hindrades vördsamt av vaktmästaren, som med verklig

oro fattade min arm och viskade ett 'tyst!' - 'Sover han?' kunde jag, med

tanken på en gammal sägen, icke underlåta att fråga. 'För Guds skull, säg

ingenting; här får ingen komma in förr än då Presidenten ringer.' - 'Ringer

Presidenten ofta då?' - 'Nej, inte har jag hört honom ringa, på det år jag

har varit här.' - Vi tycktes återigen komma in på det förtroliga området,

varför jag avbröt.

 

När klockan led emot tolv började de extra ordinarie tjänstemännen anlända,

och jag blev ganska överraskad att i dem känna igen idel gamla bekanta från

Generaldirektionen för ämbetsmännens pensioner och Kollegiet för

brännvinsbränningen. Men större ändå blev min överraskning då jag fick se

Kammarförvanten från Skatternas påläggande komma inpromenerande och här

sätta sig i Aktuariens rum och skinnstol och göra sig lika hemmastadd som

jag sett honom på förra stället.

 

Jag tog en av de unga herrarne avsides och frågade honom om han icke ansåg

lämpligt att jag gick in och uppvaktade presidenten. 'Tyst' var hans

hemlighetsfulla svar, i det han förde mig in i det åttonde rummet! åter

detta hemlighetsfulla 'tyst!'

 

Rummet, i vilket vi befunno oss nu var lika mörkt men smutsigare än alla de

andra. Tagelsuddar stucko ut genom de spruckna skinnen på möblerna; dammet

låg tjockt över skrivbordet, på vilket stod ett utsinat bläckhorn; där låg

också en obegagnad lackstång på vilken den forne ägaren textat sitt namn i

anglosaxiska bokstäver, en papperssax, vars käftar gått i lås av rost, en

datumvisare, som stannat midsommardagen för fem år sedan, en Statskalender,

som var fem år gammal, och ett ark gråpapper, på vilket var skrivet Julius

Cæsar, Julius Cæsar, Julius Cæsar, minst hundra gånger omväxlande med Gubben

Noak, Gubben Noak lika många gånger.

 

- 'Det här är Arkivariens rum, här få vi vara i fred', sade min

följeslagare.

 

- 'Kommer inte Arkivarien hit då?' frågade jag.

 

- 'Han har inte varit här på fem år, så nu lär han väl skämmas att komma

hit!'

 

- 'Nå men vem sköter hans tjänst då?'

 

- 'Det gör Bibliotekarien.'

 

- 'Varuti består då deras tjänstgöring i ett sådant här verk som Kollegiet

för utbetalandet av ämbetsmännens löner.'

 

- 'Det består i att Vaktmästarne sortera kvittenserna, kronologiskt och

alfabetiskt, och skicka dem till bokbindarn, varpå bibliotekarien övervakar

deras uppställande på därtill lämpliga hyllor.'

 

Struve tycktes numera njuta av samtalet och kastade då och då ner ett ord på

sin manschett, och då Falk gjorde en paus ansåg han sig böra säga något av

vikt.

 

- Nå men hur fick Arkivarien ut sin lön då?

 

- Jo, den skickades hem till honom! Var det inte enkelt. Emellertid blev jag

nu tillrådd av min unge kamrat att gå in och bocka mig för Aktuarien och

bedja honom presentera mig för de andra tjänstemännen, vilka nu började

anlända för att röra om elden i sina kakelugnar och njuta av glödhögens

sista strålar. Aktuarien skulle vara en mycket mäktig och även godsint

person, berättade min vän, och tyckte mycket om uppmärksamhet.

 

Nu hade jag, som känt Aktuarien i egenskap av Kammarförvant haft helt andra

tankar om honom, men jag trodde min kamrat och steg på.

 

I en bred karmstol framför kakelugnen satt den fruktade och sträckte sina

fötter på en renhud. Han var strängt sysselsatt med att röka in ett äkta

sjöskumsmunstycke, vilket han sytt in i ett handskskinn. För att icke vara

sysslolös hade han tagit ihop med gårdagens Posttidning för att få nödiga

underrättelser om Regeringens önskningar.

 

Vid mitt inträde som tycktes göra honom bedrövad, sköt han upp glasögonen

och lade dem på sin kala hjässa; högra ögat gömde han bakom tidningens

marginal och lossade med det vänstra en spetskula mot mig. Jag framförde

mitt ärende. Han tog munstycket i högra handen och såg efter huru långt det

»slagit an». Den förfärliga tystnad som nu uppstod bekräftade alla mina

farhågor. Han harklade och framkallade därefter ett starkt fräsande ljud i

glödhögen. Därefter erinrade han sig tidningen och fortsatte läsningen. Jag

ansåg mig böra repetera mitt andragande med någon variation. Då stod han

inte ut längre. 'Vaffa-en menar herrn? Vaffa-en vill herrn i mitt rum! Får

jag inte vara i fred i mitt eget rum? Va!? Ut, ut, ut, herre! Vaff-aen ser

herrn inte att jag är upptagen! Tala vid protonotarien om herrn vill något!

Inte vid mig!' - Jag gick in till protonotarien.

 

Där var stort materialkollegium, som pågick sedan tre veckor tillbaka.

Protonotarien satt ordförande, och tre kanslister skötte protokollet.

Leverantörernas insända prov lågo strödda omkring borden, vid vilka alla

lediga kanslister, kopister och notarier tagit plats. Man hade ehuru med

stor meningsskiljaktighet beslutat sig för 2 balar Lessebopapper och efter

upprepade provklippningar stannat vid 48 saxar av Gråtorps prisbelönta

tillverkning, (i vilket bruk aktuarien ägde 25 aktier); provskrivningen med

stålpennorna hade fordrat en hel vecka, och protokollet över densamma hade

slukat 2 ris papper; nu hade man kommit till pennknivarne och kollegiet satt

just och prövade desamma på de svarta bordsskivorna.

 

- 'Jag föreslår Sheffields tvåbladiga n:o 4, utan korkskruv', sade

Protonotarien, och tog en flisa ur bordsskivan, så stor att man kunde tända

en brasa med den. 'Vad säger första Notarien?'

 

Denne som vid provskärningen tagit för djupt och råkat på en spik, vilken

skadat en trebladig Eskilstuna n:o 2 föreslog nämnde sort.

 

Sedan alla yttrat sig och strängt motiverat sina meningar med bifogande av

praktiska prov, beslöt ordföranden, att man skulle taga två gross Sheffield.

 

Häremot reserverade sig första notarien i ett längre anförande, som togs i

protokoll, kopierades i två exemplar, registrerades, sorterades (alfabetiskt

och kronologiskt), inbands och uppställdes av vaktmästare under

bibliotekariens överinseende på lämplig hylla. Denna reservation

genomandades av en varmt fosterländsk känsla och gick huvudsakligen ut på

att visa det nödvändiga i att staten uppmuntrade de inhemska manufakturerna.

Som detta innehöll en anklagelse mot regeringen, då den ju träffat en

regeringens ämbetsman, måste protonotarien taga regeringens försvar. Han

började med en historik över manufakturdiskontens uppkomst (vid nämnandet av

»diskonten» spetsade alla extra ordinarierna öronen), kastade en blick på

landets ekonomiska utveckling under de sista tjugo åren, varvid han

fördjupade sig så i detaljerna, att klockan slog tu i Riddarholmen, innan

han hunnit till ämnet. Vid det fatala klockslaget störtade alla

tjänstemännen upp från sina platser som om elden varit lös. Då jag frågade

en ung kamrat vad detta skulle betyda, svarade den gamle notarien, som hört

min fråga: 'En ämbetsmans första plikt, herre, är att vara punktlig, herre!'

Två minuter över tu fanns inte ett liv i de många rummen! 'I morgon få vi en

het dag', viskade en kamrat till mig i trappan. 'Vad i Herrans namn blir det

då?' frågade jag orolig. 'Blyertspennorna!' svarade han! Och det blev heta

dagar! Lackstängerna, kuverten, pappersknivarna, läskpapperet, segelgarnet.

Men det gick an, ty alla hade sysselsättning. Det kom dock en dag då denna

skulle tryta. Då tog jag mod till mig och bad att få något göra. De gåvo mig

sju ris papper att skriva rent hemma, för att jag skulle skaffa mig

»meriter». Detta arbete utförde jag på en mycket kort tid, men i stället för

att vinna erkännande och uppmuntran blev jag behandlad med misstroende, ty

man tyckte inte om flitigt folk. Sedan fick jag aldrig något arbete mer. Jag

vill bespara dig en plågsam beskrivning på ett år fullt av förödmjukelser,

av stygn utan tal, av bitterhet utan gräns. Allt vad jag ansåg löjligt och

smått behandlades med högtidligt allvar och allt vad jag vördade som stort

och berömvärt häcklades. Folket kallades för pack och ansågs endast vara

till för garnisonen att ha att skjuta på vid förefallande behov. Man smädade

öppet det nya statsskicket och kallade bönderna förrädare.(*) Detta hörde

jag på i sju månader; man började misstänka mig, då jag icke deltog i

skrattet och man utmanade mig. Nästa gång man angrep »oppositionshundarne»

exploderade jag och höll ett explikationstal som hade till resultat, att man

visste var man hade mig och att jag blev omöjlig. Och nu gör jag som så

många andra skeppsbrutna: jag kastar mig i armarne på litteraturen!

 

(*) Denna skildring är nu mera osann, sedan ämbetsverkens stora

omorganisation blivit företagen.

 

Struve som syntes missnöjd med det avstubbade slutet stoppade in

blyertspennan, drack ur sin toddy, och såg förströdd ut. Emellertid ansåg

han sig böra tala.

 

- Kära bror, du har icke lärt dig livets konst ännu; du skall se huru svårt

det är att få ett bröd först, och se huru småningom det blir livets

huvudsak. Man arbetar för att få bröd och man äter sitt bröd för att kunna

arbeta ihop mera bröd för att kunna arbeta! Tro mig, jag har hustru och barn

och jag vet vad det vill säga. Man måste lämpa sig efter förhållandena, ser

du. Man måste lämpa sig! Och du vet inte hurudan en litteratörs ställning

är. Litteratören står utom samhället!

 

- Nå väl det är straffet, när han vill ställa sig över samhället! För övrigt

avskyr jag samhället, ty det vilar ej på fritt fördrag, det är en vävnad av

lögn - och jag flyr det med nöje!

 

- Det börjar bli kallt, anmärkte Struve.

 

- Ja, skola vi gå?

 

- Kanske vi gå.

 

Samtalets låga hade flämtat ut.

 

Emellertid hade solen gått ned, halvmånen hade äntrat horisonten och stod nu

över Ladugårdsgärdet, en och annan stjärna kämpade med dagsljuset som ännu

dröjde uppe i rymden; gaslyktorna tändes nere i staden, som nu började

tystna.

 

Falk och Struve vandrade tillsammans åt Norr samspråkande om handel,

sjöfart, näringar och allt annat som icke intresserade dem, varpå de skildes

med ömsesidig lättnad.

 

Under det att nya tankar grodde i hans huvud vandrade Falk nedåt Strömgatan

och fram åt Skeppsholmen. Han kände sig lik en fågel som flugit mot en

fönsterruta och nu ligger slagen, då han trodde sig lyfta vingarne för att

flyga rätt ut i det fria. Han satte sig på en bänk vid stranden och hörde på

vågskvalpet; en lätt bris susade genom de blommande lönnarne och halvmånen

lyste med ett svagt sken över det svarta vattnet; där lågo tjugo, trettio

båtar förtöjda vid kajen och de röcko i sina kedjor och stucko upp sina

huvuden den ena över den andra, ett ögonblick blott, för att sedan dyka ner;

vinden och vågen tycktes jaga dem framåt och de gjorde sina anlopp mot bron

likt ett koppel hetsade hundar, men kedjan röck dem tillbaka och då höggo de

och stampade som om de ville slita sig.

 

Där blev han sittande till midnatt; då somnade vinden, vågorna gingo till

vila, de fångna båtarne röcko icke mera i sina kedjor, lönnarne susade ej

mer och daggen föll.

 

Då steg han upp och vandrade drömmande hem till sin ensliga vindskammare

långt borta på Ladugårdslandet.

 

Detta gjorde unge Falk, men gamla Struve, vilken samma dag inträtt i den

konservativa Gråkappan, sedan han fått avsked ur Rödluvan, gick hem och

skrev till den misstänkta Folkets Fana en korrespondens-artikel »Om

Kollegiet för utbetalandet av ämbetsmännens löner»,