Konjunktioner

Tillbaka till skrivkurs ©Jerry Andersson
Substantiv Adjektiv Räkneord Pronomen Verb Adverb Prepositioner Interjektioner

Konjunktioner är ord som "binder samman" eller "ord som förenar".

A.

Samordnande konjunktioner

Bindeord som förenar ord och satser av samma slag.

1.

Kopulativa (förbindande):

och, samt

Huvudsats och bisats

2.

Disjunktiva (särskiljande):

eller

En huvudsats kan stå som egen mening.

3.

Adversativa (motsättande):

men, utan

Det kan inte bisatsen.

4.

Explanativa (förklarande)

för, ty

Man kan också avgöra om en sats är huvudsats

eller bisats genom att sätta in inte i meningen.

A.

Underordnande konjunktioner

Fogeord som inleder bisats.

p+inte = huvudsats Han kommer, om han kan.

inte+p = bisats

pred pred

1.

Det allmänna fogeordet att

att

Efter p = huvudsats före p = bisats

2.

Konsekutiva (följd)

så att

3.

Finala (avsikt)

för att, på det att

4.

Temporala (tid)

då, när, medan, sedan, under det att, just som,

innan, förrän, till dess att, tills, så snart som

5.

Kausala (orsak)

emedan, enär, då, eftersom, därför att

6.

Konditionala (villkor)

om, ifall, såvida, såvitt, försåvitt, (om) bara

7.

Koncessiva (medgivande el. motsats)

fastän, fast, även om, om också, om än, låt vara att

8.

Komparativa (jämförande)

som, såsom, liksom, än, ju (...desto)

9.

Interrogativa (frågande)

om, huruvida