Pronomen

Tillbaka till skrivkurs ©Jerry Andersson
Substantiv Adjektiv Räkneord Verb Adverb Prepositioner Konjunktioner Interjektioner

Pronomen är ersättningsord. De ersätter substantiv i en mening.

stolen - den, pojken - han, flickan - hon, vädret - det.

De omgivande meningarna ger pronominet dess betydelse.

A.

Personliga pronomen

subjektsform

objektsform

s

1.a pers

jag

mig

De gav boken till honom.

i

2:a pers

du

dig

s..... p...... ao... dativobjekt.

n

han

honom

g

hon

henne

Han har frågat dem.

u

3:e pers

den

den

s...... ......p........ ackusativobjekt

l

det

det

Han blir subjekt i alla meningar.

p

1.a pers

vi

oss

Honom blir objekt i alla meningar.

l

2:a pers

ni

er

u

3:e pers

de

dem

r

B.

Possessiva pronomen

s

1.a pers

min, mitt, mina

i

2:a pers

din, ditt, dina

n

hans

Possessiva pronomen anger ägare.

g

hennes

u

3:e pers

dess

l

dess

p

1.a pers

vår, vårt, våra

l

2:a pers

er, ert, era

u

3:e pers

deras

r

C.

Reflexiva pronomen

sig, sin

Reflexiva pronomen syftar tillbaka på satsens subjekt.

Erik har slagit sig.

subj refl.pronomen

D.

Reciprokt pronomen (ömsesidigt)

varandra

De hjälpte varandra.

E.

Demonstrativa pronomen (utpekande)

den, det, de

Den tavlan är vackrast. Så var det med den saken.

den här, det här, de här, denne, dessa

På torget träffade han Magnus. Denne berättade om

densamme, detsamma

sitt nya arbete.

sådan,sådant, sådana

De har alltid drömt om ett sådant hus.

själv, självt, själva

Han är alltid densamme.

Presidenten själv ledde debatten.

Demonstrativa pronomen syftar oftast på endast ett substantiv.

Dessa pronomen kan syfta både framåt och bakåt, även in

i föregående mening.

F.

Determinativa pronomen (framåtsyftande)

den, de, sådan

Till hans förtjänster hör också den att kunna tiga.

Determinativa pronomen syftar alltid framåt.

Den tid kommer, då ni får lön för mödan.

De får sin betydelse bestämd genom en följande

Den som lever får se.

bisats. Det kan vara en relativ bisats, en att-sats,

Han fick en sådan framgång, att han blev en rik man.

en tidsbisats eller en infinitiv.

Den dag som har gått kommer aldrig tillbaka.

G.

Relativa pronomen

som, vilken, vad, vars

Relativa pronomen inleder bisats och syftar tillbaka

En man, som satt i bussen, hade sett olyckan.

på något tidigare nämnt. (korrelatet)

Han är en person, vars råd alltid är värdefulla.

H.

Interrogativa pronomen (frågande)

Vem?, Vad?, Vilken?, Hurdan?

I.

Indefinita pronomen (obestämda)

man, ingen, varje, någon, alla, många, var och en,

allting, somliga, annan.

Indefinita pronomen har en obestämd betydelse. Det framgår

inte exakt vem som åsyftas eller hur stor mängd som omtalas.