Verb

Tillbaka till skrivkurs ©Jerry Andersson
Substantiv Adjektiv Räkneord Pronomen  Adverb Prepositioner Konjunktioner Interjektioner

Verb talar om vad någon gör eller vad som sker.

Man kan sätta att framför verbets grundform.

A.

Tema

Övning

Infinitiv

Imperfekt

Supinum

Perfekt particip

spela

spelade

spelat

spelad

springa

sprang

sprungit

sprungen

Används

Används

Används

Används

till

i

till

efter jag (osv)

presens

imperfekt

perfekt

är eller blir

futurum

pluskvamperfekt

bildar passivum

B.

Tempus

presens

spelar

imperfekt

spelade

Övning

perfekt

har spelat

pluskvamperfekt..

hade spelat

futurum

ska spela

C.

Hjälpverb och huvudverb

Övning

Hjälpverb

Temporala hjälpverb

ha, ska, kommer att

Hjälper till att bilda perf, pluskvamp och futurum.

Passivbildande hjälpverb

vara, bliva

Hjälper till att bilda passivum.

Modala hjälpverb

måste, vilja, kunna, böra, lär,

Hjälper till att modifiera (lätt förändra) huvudverbets

låta, få, göra

betydelse.

I meningen "Du måste skriva" har skriva delvis annan innebörd än i "Du skriver".

"Han vill låna bilen" skiljer sig från "Han lånar bilen".

Verb som passar in i luckorna

Vi lät honom låna bilen. Får jag låna bilen? Ja, gör det.

är hjälpverb.

De fick veta att ni bor i Skåne.

         _______

spela

         _______

spelat

         _______

spelad

Huvudverbet är meningens viktigaste verb. Det innehåller tidsformens betydelsekärna.

Ett huvudverb kan dessutom stå som enda verbform i en mening.

Vi hade ätit middag. Hade talar tillsammans med ätit endast om att tidsformen är

pluskvamperfekt, och är alltså ett hjälpverb.

Ätit är den viktigaste verbformen, den talar om vilken handling som utfördes,

den anger betydelsen. Ätit är huvudverb.

D.

Imperativ

Imperativ är verbets uppmaningsform. Läs! Spring! Kasta!

E.

Finita och infinita verbformer

Övning

Finita (kan ensamma vara predikat)

Infinita (kan inte ensamma vara predikat)

presens

jagar

infinitiv

jaga

Enkla verbformer som passar i luckan är finita.

imperfekt

jagade

supinum

jagat

Han

_____________

imperativ

Jaga!

perfekt particip

jagad

Imperativformen kan ju bilda egen mening och

presens particip

jagande

är förstås också finit.

Participformerna är verbets adjektivformer.

Används som attribut eller predikatsfyllnad.

F.

Starka och svaga verb

Övning

Starka verb får voaklväxling (avljud) i imperfekt, supinum och perfekt particip.

Imperfektformen har dessutom bara en stavelse.

springa

sprang

sprungit

sprungen

bita

bet

bitit

biten

Svaga verb böjs enbart med ändelser.

börja

började

börjat

börjad

G.

Aktiv och passiv verbform

Aktiv verbform: Tomas kör bilen.

Subjektet gör något, är aktivt. Kör är då en aktiv verbform.

...s...... p ....ao

Passiv verbform: Bilen körs av Tomas.

Subjektet gör inget, är passivt. Körs är en passiv verbform.

....s..... p .........agent

Objektet i den aktiva meningen blir subjekt i den passiva meningen.

De passiva verbformerna slutar på -s.

Passivum kan också uttryckas genom hjälpverben bliva eller vara + perfekt particip av huvudverbet.

Bilen blir körd av Tomas.

Vissa verb slutar på -s utan att vara passiva. (deponens). Andas, brottas, minnas, hämnas.

H.

Transitiva, intransitiva verb

Transitiva verb kan ha objekt ( som blir subjekt i passiv sats).

Tomas kör bilen

...s .........p ....a.objekt

Intransitiva verb kan inte ha objekt.

Barnen cyklar

....s .p

I.

Reflexiva verb

Reflexiva verb har reflexivt pronomen som objekt.

Han tvättar sig..................Sig är reflexivt pronomen.

.s .........p .....a.objekt